Scroll Top
Regulamin

I. Postanowienia ogólne
II. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
III. Warunki zawierania umowy sprzedaży i realizacji Usługi
IV. Sposoby i terminy płatności za Usługę
V. Koszt, sposoby i termin realizacji Usługi
VI. Licencja
VII. Ochrona danych osobowych
VIII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zmiana regulaminu
IX. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym market.tbms.pl prowadzony jest przez spółkę TBMS Sp. z o.o., zarejestrowaną we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-302), przy ul. Jedności Narodowej 152/177, przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Wydział VI Gospodarczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563373, NIP: 898 22 122 96 posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł opłacony w całości.
2. Kontakt z serwisem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail: hello@tbms.pl oraz pod numerem telefonu +48 71 302 75 35.
3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych.
4. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do Klientów posiadających zarejestrowaną działalność na terenie Unii Europejskiej niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu Internetowego, zawierających Umowy Sprzedaży.
5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia, i zawarcia Umowy Sprzedaży Usług.
6. Informacje prezentowane w Serwisie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
7. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
a. TBMS – TBMS Sp. z o.o., zarejestrowana we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-302), przy ul. Jedności Narodowej 152/177, przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Wydział VI Gospodarczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563373
b. CENA – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek od towarów i usług – VAT) dla wygody również prezentowana w wartościach netto powiększona o podatek VAT należnego Sprzedawcy tytułem świadczenia Usług zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
c. DZIEŃ ROBOCZY –dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
d. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.
e. KANAŁ/Y ONLINE – sprzedaż i kontakty realizowane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
f. KLIENT– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub zawodową albo osoba prawna działająca przez osobę umocowaną; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem skuteczności umów zawieranych w ramach Sklepu jest to, iż Klient posiada zarejestrowaną działalność na terenie Unii Europejskiej i nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa.
g. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
h. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do realizacji Umowy, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
i. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednej lub kilku Usług, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami / regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny jednostkowej Usługi i wszystkich Usług łącznie. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Usług, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
j. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.
k. USŁUGA – dostępna w Sklepie Internetowym usługa realizowana przez Sprzedawcę będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.
m. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny.
n. REGULAMIN– niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży Usług oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
o. SKLEP INTERNETOWY/SERWIS INTERNETOWY – platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: market.tbms.pl.
p. SPRZEDAWCA – TBMS Sp. z o.o., zarejestrowana we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-302), przy ul. Jedności Narodowej 152/177, przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Wydział VI Gospodarczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563373.
r. TREŚĆ / TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Usługach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.
s. UMOWA SPRZEDAŻY USŁUG – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usług za zapłatą Ceny, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży Usług jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę i otrzymaniu zapłaty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Usługę, jej główne cechy, Cenę, oraz inne istotne warunki. Każda Usługa jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.
t. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.
u. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży
tj.:
(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
(2) dostęp do poczty elektronicznej;
(3) przeglądarka internetowa;
By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
w. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Usługę, co do której Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdej Usługi będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży (patrz powyżej).

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
a. Konto,
b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
c. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
d. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
e. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;
2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta;
b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień i Rezerwacji.
3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
a. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
b. kliknięciu pola „Zarejestruj”
4. Konto prowadzone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@tbms.pl lub też pisemnie na adres: TBMS Sp. z o.o., ul. Jedności Narodowej 152/177, 50-302 Wrocław.
5. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
6. Koszyk prowadzony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym Koszyk zapamiętuje informacje o Usługach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Usługach w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży Usług, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego;
d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
e. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
f. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
g. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, nawołujących do nienawiści, wojny, a także pornograficznych oraz w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
i. niepodejmowania działań takich jak:
– rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych)
– podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;
– modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Usług.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY I REALIZACJI USŁUGI

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdej Usługi.
2. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
3. Zawarcie Umowy Sprzedaży Usług między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia oraz otrzymaniu zapłaty Ceny przez Sprzedawcę.
4. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
a. Klient dodaje wybraną Usługę do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.
b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Usług. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Usług. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: dane działalności gospodarczej, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Usług, ilość Usług, czasu trwania realizacji Usług, sposób płatności.
c. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.
d. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”). Do złożenia Zamówienia wymagana jest akceptacja Regulaminu.
e. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
f. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;
5. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
6. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z:
a. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Usługi, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży Usług (akceptacja Zamówienia w zakresie Usług wskazanych w wiadomości); albo
b. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Usługi, złożonych w ramach Zamówienia, z przyczyny braku płatności.
7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Usług i zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.
8. Realizacja świadczenia Usług rozpoczyna się od dnia następnego po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
9. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Usług oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
10. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie Usług wraz z podatkami będących przedmiotem Zamówienia, oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
11. Ze względu na przepisy prawa oraz regulaminy Facebooka, Google, LinkedIn nie jest dozwolone reklamowanie m.in.: gier hazardowych, leków, stosowanie w reklamach treści przemocowych oraz dyskryminacyjnych. Dlatego Sprzedawca jest uprawniony do odmowy wykonania Usługi i rozwiązania Umowy jeśli miałaby ona naruszać powyższe regulacje.
12. W celu prawidłowej realizacji Usług tj. usług SEO, promocji w mediach społecznościowych, kampanii reklamowych w Google Klient nada Sprzedawcy dostęp do niezbędnych systemów, takich jak Google Analytics, Google Search Console, konto administracyjne lub reklamowe na Facebooku, Instagramie, LinkedIn lub innych mediach w których ma być realizowana Usługa. Jeśli Klient nie nada dostępów do ww. systemów, Sprzedawca będzie świadczył usługi tylko w takim zakresie, jaki jest możliwy bez nich. Nie będzie to stanowiło podstawy do obniżenia wynagrodzenia.
13. Reklamy do mediów społecznościowych i Google Ads będą tworzone w oparciu o informacje, fotografie i inne grafiki oraz materiały wideo dostarczone przez Klienta. Klient przekazując materiały oświadcza, że nie naruszają one praw osób trzecich (np. związanych z ochroną wizerunku), oraz praw autorskich i do ich użycia posiada autorskie prawa majątkowe bądź stosowne licencje, a także zgody zezwalające Sprzedawcy na ich użycie w kreacjach marketingowych. W przypadku naruszenia praw osób trzecich Klient poniesie pełną odpowiedzialność, tj. przystąpi do sprawy jako adresat roszczenia i zaspokoi wszystkie roszczenia stron trzecich.
14. Klient ponosi także pełną odpowiedzialność za niezgodność ze stanem faktycznym informacji i danych, które przekazał Sprzedawcy w ich celu wykorzystania w przekazach reklamowych.
15. Jeśli Klient nie przekaże Sprzedawcy informacji i materiałów, o których mowa powyżej, Sprzedawcy będzie tworzył kreacje reklamowe na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej Klienta i innych ogólnodostępnych, będzie również używał zdjęć stockowych.
16. Cena nie uwzględnia realizacji sesji fotograficznych lub nagrań wideo czy zakupu wideo na stockach.
17. Na pisemne żądanie Klienta Sprzedawca będzie przedstawiał do jego akceptacji treści i kreacje reklamowe przed ich publikacją. Klient jest uprawniony do nanoszenia poprawek, nie przysługuje mu jednak prawo odrzucenia ich w całości.
18. Warunkiem uruchomienia kampanii PPC w mediach społecznościowych jest dokonanie przedpłaty budżetu reklamowego przelewem, na podstawie faktury VAT wystawionej na początku każdego miesiąca w okresie obowiązywania Umowy.
19. Jeśli systemy reklamowe Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads nie zaakceptują reklam stworzony podczas realizacji Usług i na koniec umówionego terminu realizacji Usługi pozostaną niewykorzystane środki z budżetu reklamowego określonego w zakresie Usługi, Sprzedawca dokona zwrotu tych środków i wystawi stosowną fakturę korygującą.
20. Warunki realizacji Usługi „Strona internetowa dla firmy”:
a. Strony internetowe są wdrażane w oparciu o oprogramowanie WordPress oraz szablon graficzno-funkcjonalny do WordPressa wybrany przez Klienta spośród propozycji (wersji demonstracyjnych) przedstawionych przez Sprzedawcę po zawarciu Umowy Sprzedaży. Wybierając szablon graficzno-funkcjonalny Klient oświadcza, że zapoznał się z nim szczegółowo oraz akceptuje fakt, że strona internetowa może zostać zbudowana jedynie z komponentów graficznych i funkcjonalnych, jakie zostały zaprezentowane w wersji demonstracyjnej szablonu, dostępnej w dniu jego wyboru w serwisie, w którym zostanie on zakupiony.
b. Zakres wdrożenia jest przedstawiony szczegółowo na stronie z opisem Usługi. Zawierając Umowę Sprzedaży Klient oświadcza, że zapoznał się z opisem Usługi oraz przyjmuje do wiadomości, że funkcjonalności w nim opisane zostaną wdrożone w takim zakresie, na jaki pozwala podstawowa wersja systemów WordPress oraz szablonu graficzno-funkcjonalnego wybranego przez Klienta, bez ingerencji w kod źródłowy.
c. Zamówienie wdrożenia dodatkowych funkcjonalności, innych niż wskazane w opisie Usługi, jest możliwe po odrębnej wycenie i złożeniu przez Klienta dodatkowego zlecenia.
d. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Usługi przez Sprzedawcę jest udostępnienie mu przez Klienta domeny i hostingu, w których ma działać strona internetowa. Ich zakup nie jest przedmiotem Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zaoferować Klientowi zakup na jego rzecz domeny i hostingu za dodatkową opłatą.
e. Przed rozpoczęciem realizacji Usługi Klient dostarczy Sprzedawcy treści do zamieszczenia na stronie internetowej, takie jak teksty, zdjęcia produktów, filmy autopromocyjne itd.. Sprzedawca może zaoferować Klientowi opracowanie na jego rzecz ww. treści za dodatkowym wynagrodzeniem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczone przez Klienta w celu zamieszczenia na stronie internetowej. Klient oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, lub stosowne licencje, a w przypadku ich naruszenia przejmie za to naruszenie w pełni odpowiedzialność oraz wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedawcy w zakresie toczącego się procesu bądź innego postępowania.
f. Sprzedawca oświadcza, że przysługiwać mu będą prawa majątkowe do utworów, danych i innych elementów stanowiących część składową realizowanej Usługi lub pozyska stosowne licencje do nich, zezwalające na użycie w zakresie określonym w opisie Usługi.
g. Z chwilą uregulowania przez Klienta płatności za wykonanie Usługi Sprzedawca przenosi na Klienta prawa do strony internetowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie: rozpowszechniania w sieci internet w jednej domenie, rozpowszechniania w sieci internet w celach marketingowych i promocyjnych Klienta na dowolnych stronach polskich i zagranicznych, rozpowszechniania w prasie poprzez reprodukcję dowolnego zrzutu ekranowego dzieła, utrwalania i zwielokrotniania techniką cyfrową oraz kopiowania, za wyjątkiem kodu bibliotek wykorzystanych do wykonania dzieła, wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów, wykonywania opracowań, wprowadzenia do obrotu, dokonywania oraz zlecania dokonania przekładu na języki obce bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w dowolnej liczbie egzemplarzy.
h. W ramach umowy Sprzedawca udziela 2-letniej rękojmi dot. usługi wdrożenia strony internetowej. Rękojmia nie obejmuje zmian i błędów wynikających z aktualizacji oprogramowania WordPress, użytych wtyczek, szablonu graficzno-funkcjonalnego oraz wersji PHP na serwerze, a także wszelkich błędów wynikających z wprowadzenia zmian w kodzie źródłowym i ustawieniach strony internetowej przez Klienta, nieprawidłowego użytkowania strony internetowej przez Klienta i osoby z nim współpracujące oraz działania i konfiguracji domeny, serwera lub hostingu, których zakup nie jest przedmiotem Umowy Sprzedaży.
21. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Usługa „Strona internetowa dla firmy” zostanie wdrożona według następującego harmonogramu prac:
a. W ciągu dwóch tygodni od zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca zarekomenduje Klientowi trzy szablony graficzno-funkcjonalne.
b. W ciągu tygodnia od przesłania w/w propozycji szablonów Klient dokona wyboru jednego i poinformuje o tym mailowo Sprzedawcę.
c. W ciągu dwóch tygodni od przedstawienia Klientowi wdrożonej wersji beta strony internetowej Klient obowiązany jest przesłać Sprzedawcy jeden zbiorczy dokument w postaci pliku .doc opisujący ewentualne poprawki do wdrożonej strony. Nieprzekazanie tego dokumentu w przewidzianym czasie oznacza akceptację wykonania dzieła.
d. Sprzedawca naniesie poprawki w zakresie przewidzianym w opisie Usługi oraz Regulaminie w ciągu kolejnych trzech tygodni od przekazania mu pliku opisanego w punkcie powyżej.
22. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi, z zastrzeżeniem postanowienia rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, w szczególności:
a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 89 1140 1140 0000 2808 7000 1001;
b. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego; dostępne formy płatności – Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
c. płatność elektroniczna za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU lub PayPal.
2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności”.
3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
8. Sprzedawca dokonuje ewentualnego zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient.

V. REKLAMACJA JAKOŚCI USŁUGI

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Usługa ma wadę (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta elektronicznie lub pisemnie.
3. Jeżeli sprzedana Usługa ma wadę, Klient w ciągu 3 dni od dnia jej wystąpienia może zgłosić Sprzedawcy niezgodność z Umową Sprzedaży w zakresie ceny, ilości lub parametrów Usługi.
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. Reklamacją nie są objęte przypadki odrzucenia reklam przez Google, Facebooka i LinkedIna z powodu jakości strony, na którą one kierują, rodzaju reklamowanego produktu lub usługi i innych czynników, na które nie ma wpływu Sprzedawca.

VI. LICENCJA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu Internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (w tym w procesach rejestracji konta, składania zamówienia bez rejestracji, dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), przetwarzane są przez TBMS Sp. z o.o., ul. Jedności Narodowej 152/177, 50-302 Wrocław (dalej: Administrator danych).
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. TBMS przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży usług zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie wysłane na adres hello@tbms.pl z maila podanego podczas rejestracji lub składania zamówienia.
4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego, która jest integralną częścią Regulaminu.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt VI Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia Usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c. zmiana zakresu lub świadczenia Usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
d. nieterminowego uregulowania przez Klienta zapłaty Ceny za Usługę w przypadku gdy jest ona świadczona w systemie subskrypcyjnym;.
2. Niezależnie od treści ust. 1, mając na uwadze szczególną dbałość Sprzedawcy o ochronę danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie przez odpowiedni czas, Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum 2 lat.
3. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia.
4. Sprzedawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku uiszczenia przez Klienta którejkolwiek z płatności równych rat za Usługi świadczone w systemie abonamentowym (6 miesięcznym). Rozwiązanie Umowy jest dopuszczalne w przypadku bezskutecznego upływu 7-dniowego terminu od przesłania wezwania do zapłaty przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta .
5. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi w systemie 6-miesiecznego abonamentu Klient wnosi opłatę za pierwszy miesiąc i zobowiązuje się do pięciu kolejnych wpłat na podstawie Faktur VAT, które sprzedawca wystawi i będzie przesyłał na początku każdego kolejnego miesiąca współpracy.
6. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z Usługi wykonywanej w systemie 6-miesiecznego abonamentu za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie musi zostać dostarczone Sprzedawcy pocztą tradycyjną na jego adres korespondencyjny lub e-mailem wysłanym z adresu podanego przy zakupie usługi.
7. W przypadku wypowiedzenia Umowy Usługi wykonywanej w systemie 6-miesiecznego abonamentu przed upływem okresu, na który została zawarta Klient zapłaci Usługodawcy karę umowną w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy Ceną miesięcznego wynagrodzenia dla Usługi 1-miesięcznej i 6 miesięcznej pomnożoną o ilość miesięcy, w których Usługa była wykonywana. Kara umowna zostanie wniesiona na podstawie noty księgowej wystawionej przez Sprzedawcę, w terminie 7 dni od jej otrzymania.
8. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt VI Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu.
9. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Usług lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
10. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
11. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
12. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
13. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny.
14. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy są zawierane i wykonywane przez Sprzedawcę w języku polskim.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
3. Potwierdzenie istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z zawartością fiskalnego dowodu zakupu (Faktura VAT). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
4. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://market.tbms.pl/regulamin/
6. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminami usług reklamowych Google, Facebook i LinkedIn oraz że jego działalność nie narusza tych regulaminów.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).